آرشیو مطالب : كتاب

استانداردسازی كتاب هم از آن حرف هاست!

استانداردسازی كتاب هم از آن حرف هاست!
رفیع افتخار:

درس خواندن نباید جای مطالعه غیردرسی را بگیرد

درس خواندن نباید جای مطالعه غیردرسی را بگیرد

برگزاری نشست دسترسی آزاد به اطلاعات در كنگره متخصصان علوم اطلاعات

برگزاری نشست دسترسی آزاد به اطلاعات در كنگره متخصصان علوم اطلاعات
شاهین فرهت و محسن الهامیان به تلویزیون می روند

قطعه پخش نشده پرواز همای و یادی از ذوالفنون روی آنتن

قطعه پخش نشده پرواز همای و یادی از ذوالفنون روی آنتن

مسابقه كتاب خوانی ماه در آب تمدید گردید

مسابقه كتاب خوانی ماه در آب تمدید گردید
لینک دوستان راستابلاگ