آرشیو مطالب : بازیگران

انصراف میركریمی از اكران نوروزی قصر شیرین

انصراف میركریمی از اكران نوروزی قصر شیرین

نمایش كالاندولا به عمارت روبرو رسید

نمایش كالاندولا به عمارت روبرو رسید

۴ بازیگر جدید در زیر همكف

۴ بازیگر جدید در زیر همكف

فرهاد آئیش به نهنگ آبی پیوست

فرهاد آئیش به نهنگ آبی پیوست
رئیس جهاد دانشگاهی هنر خبر داد

برگزاری دوره تخصصی تربیت مربی نمایش خلاق

برگزاری دوره تخصصی تربیت مربی نمایش خلاق

ما همه با هم هستیم بعلاوه ویدئو

ما همه با هم هستیم بعلاوه ویدئو