آرشیو مطالب : كنكور

رئیس سازمان سنجش آموزش كشور خبر داد

كارنامه اولیه داوطلبان دكتری هفته آخر فروردین منتشر می شود، كاهش متقاضیان دكتری

كارنامه اولیه داوطلبان دكتری هفته آخر فروردین منتشر می شود، كاهش متقاضیان دكتری

افزایش ضریب تأثیر نمره آزمون عملی تربیت بدنی در آزمون سراسری

افزایش ضریب تأثیر نمره آزمون عملی تربیت بدنی در آزمون سراسری
در پی تجمع اعتراضی دانشجویان انجام شد؛

تشكیل كارگروه بررسی و حل مشكلات صنفی دانشجویان دندانپزشكی شهید بهشتی

تشكیل كارگروه بررسی و حل مشكلات صنفی دانشجویان دندانپزشكی شهید بهشتی